Akumulatory w systemie DSO. Przeglądy zasilania awaryjnego.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) umożliwiają przekazywanie informacji głosowej oraz sygnałów ostrzegawczych w obrębie obiektów, tak aby umożliwić sprawną ewakuację w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, wybuchem lub innych sytuacji kryzysowych. Komunikaty mogą być nadawane automatyczne - aktywacja przez system wykrywania pożaru jak również przez operatora systemu lub uprawnione osoby kierujące akcją ratunkową.

Wprowadzenie centralnego systemu DSO umożliwia ograniczenie dezorientacji osób znajdujących się w obiekcie w trakcie wystąpienia zagrożenia. Bardzo często są to osoby nieznające dobrze układu pomieszczeń, kierunków ewakuacji. Spora część osób może znajdować się w budynku po raz pierwszy i nie posiadać jakiejkolwiek wiedzy o budynku. W związku z tym systemy ostrzegawcze montowane są głównie w budynkach użyteczności publicznej, hotelowych, zamieszkania zbiorowego, dworcach, portach, stacjach metra.

Kontrola i pomiary akumulatorów DSO

Jako ważne ogniwo łańcucha bezpieczeństwa elementy systemu DSO muszą być poddawane okresowej kontroli i testom sprawności w celu utrzymania pełnej sprawności. W układzie zasilania DSO elementem kluczowym są akumulatory, ponieważ w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego lub wybuchem w niedługim czasie odcięte zostaje zasilanie sieciowe.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach eksploatacji akumulatorów pomiary pojemności, temperatury, napięcia ładowania oraz rezystancji wewnętrznej akumulatorów należy wykonywać corocznie, w niektórych przypadkach co pół roku.

System Ostrzegania Dźwiękowego musi być sprawdzany co trzy miesiące. Przy zasilaniu bateryjnym system powinien wytrzymać w stanie czuwania przez jedną dobę i po 24h w stanie czuwania jeszcze dodatkowo pracować 30 min w  stanie zwiększonego poboru prądu - to jest podczas nadawania. Jakość pracy systemu działającego przy odciętym zasilaniu nie powinna odbiegać od stanu przy zasilaniu w stanie normalnym: mowa i komunikaty automatyczne muszą być nadal zrozumiałe a poziom dźwięku może się obniżyć maksymalnie o 6dB.

Miejsca łączenia akumulatorów między sobą oraz połączenie od baterii akumulatorów do centrali należy sprawdzić pod kątem poprawności połączenia (dokręcenie śrub) oraz czy w miejscu łączenia nie widać śladów korozji, nagrzewania (stopiona obudowa, izolacja,przebarwienia na złączkach). Niepewne połączenie z czasem stawia coraz większy opór powodując nagrzewanie i spadek napięcia.

Ważnym czynnikiem jest sprawdzenie temperatury bezpośredniego otoczenia akumulatorów. To oznacza, że mierzymy temperaturę w okolicy akumulatora w zamkniętej szafie, względnie temperaturę obudowy akumulatora bezpośrednio po otwarciu pokrywy/drzwi szafy. Dla większości akumulatorów zalecaną temperaturą pracy jest przedział 20 - 25 st. C. Podwyższona temperatura (na przykład w upalne dni) wpływa na przyspieszoną degradację akumulatorów. W temperaturach wyższych niż 25 stopni C zalecana jest korekta w dół wartości napięcia ładowania buforowego.

Akumulatory zasilające DSO muszą znajdować się w niepalnej szafie. Najczęściej stosuje się szafy RACK i akumulatory FT (Front Terminal). Zastosowanie akumulatorów z przednim terminalem nie jest obowiązkowe ale w przypadku montaży w szafie rakowej zdecydowanie ułatwia czynności obsługowe (serwis, pomiary pojemności akumulatorów). Ustawowy wymóg umieszczenia w szafie najczęściej utrudnia obieg powietrza i chłodzenie - to należy brać również pod uwagę projektując wentylację / klimatyzację pomieszczenia w którym znajdują się akumulatory DSO.

W celu spełnienia tych wymagań konieczna jest określona minimalna pojemność baterii akumulatorów i wykonywanie okresowych pomiarów pojemności i rezystancji wewnętrznej, tak aby w porę dokonać wymiany. Jako granicę przyjmuje się 80% pojemności znamionowej podanej w karcie akumulatora. Pojemność akumulatorów liczona jest z uwzględnieniem zapasu na normalne zużycie w czasie użytkowania.